ပုသိမ်တက္ကသိုလ် (အဝေးသင် သင်တန်း)

၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်

ပညာဆက်လက်သင်ကြားခွင့် တောင်းခံလွှာ

Online မှတဆင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် ပုံစံတွင်ပါသော မိမိအချက်အလက်များကို သေခြားစွာ စစ်ဆေး ဖြည့်စွက်ပြီးမှ Submit ကိုနှိပ်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။

Online မှတဆင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအား ဆောင်ရွက်ရန်နှိပ်ပါ။