ပုသိမ်တက္ကသိုလ် အချက်အလက်အကျဉ်း

ပုသိမ်တက္ကသိုလ်သည် ပုသိမ်ဥပစာကောလိပ် (၇-၇-၁၉၅၈)၊ ပုသိမ်ကောလိပ် (၂-၁၁-၁၉၆၄)၊ ပုသိမ်ဒီဂရီကောလိပ် (၃၀-၁၁-၁၉၈၁)၊ ပုသိမ်တက္ကသိုလ် (၂-၉-၁၉၉၆) အဆင့်ဆင့်သို့တိုးမြှင့်လာခဲ့သော တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပုသိမ်တက္ကသိုလ်သည် ရယက (၃)အပိုင်း၊ ကန်သုံးဆင့်ရပ်ကွက်မှာ တည်ရှိပြီး ဧရိယာဧက (၃၀၅.၃၉) နှင့် မကျီးဒေသ၊ ရွှေသောင်ယံ၊ အဏ္ဏဝါသိပ္ပံသုတေသနနှင့်လေကျင့်ရေးစခန်း (၂၅.၇၆) ဧက အပါအဝင် စုစုပေါင်း(၃၃၁.၁၅) ဧက ကျယ်ဝန်းပါ သည်။
ပုသိမ်တက္ကသိုလ်၏ အကြီးအကဲမှာ ဒေါက်တာစီစီလှဘူး ပါမောက္ခချုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ပုသိမ်တက္ကသိုလ်တွင် လက်ရှိ စီမံခန့်ခွဲရေးအပိုင်းတွင် ပါမောက္ခချုပ် (၁)ဦး၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် (၂)ဦး၊ စီမံအရာထမ်း ( )ဦးနှင့် စီမံအမှုထမ်း ( )ဦး၊ စုစုပေါင်း ( ) ဦးရှိပါသည်။ သင်ကြားရေးအပိုင်းတွင် ပါမောက္ခ ( )ဦး၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ( )ဦး၊ ကထိက ( )ဦး၊ လက်ထောက်ကထိက ( )ဦး၊ နည်းပြ၊ သရုပ်ပြ ( )ဦး၊ စုစုပေါင်း ( )ဦးရှိပါသည်။ ပုသိမ်တက္ကသိုလ်၏ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနများမှာ (၁) လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးမှုဌာန၊ (၂) သင်တန်းရေးရာဌာန၊ (၃) စီမံရေးရာဌာန၊ (၄) ဘဏ္ဍာဌာန၊ (၅)ကွန်ပျူတာဌာန၊ (၆) ပုသိမ်တက္ကသိုလ်အဝေးသင်ဌာနခွဲ၊ (၇) အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ (၈) စာကြည်တိုက်ဌာနနှင့် (၉) အားကစားဌာန တို့ဖြစ်ကြသည်။ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် သင်ကြားရေး စုစုပေါင်း ()ဦးတို့ဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောက်ရွက်နေပါသည်။
ပုသိမ်တက္ကသိုလ်သင်ကြားရေးတွင် ပါရဂူဘွဲ့ရ ဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်း (၁၂၂)ဦးနှင့် ပါရဂူတန်းတက်ရောက်ဆဲ ဆရာ၊ ဆရာမများ (၃၄)ဦး တို့ရှိပါသည်။ သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် ဘာသာရပ်သုတေသနဆောက်ရွက်ပြီး (၁၇၅)ခု၊ ဆောက်ရွက်ဆဲ (၁၆၇)ခုရှိပြီး၊ သုတေသနဂျာနယ်များတွင် ပါဝင်သောစာတမ်းအရေအတွက်များသည် URJ Vol.1 (၁၁)ခု၊ URJ Vol.2 (၈)ခု၊ URJ Vol.3 (၇)ခု၊ URJ Vol.4 (၃)ခု၊ URJ Vol.5 (၃)ခု၊ MAAS (၈)ခု၊ တက္ကသိုလ်များဂျာနယ် Vol.1 (၂၇)ခု၊ တက္ကသိုလ်များဂျာနယ် Vol.2 (၁၆)ခု၊ တက္ကသိုလ်များဂျာနယ် Vol.3 (၃၀)ခု၊ တက္ကသိုလ်များဂျာနယ် Vol.4 (၁၆)ခုတ့ို ပါဝင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။ သင်ကြားရေးဌာန (၁၆)ခုရှိပြီး အထူးပြုဘာသာရပ် (၁၉)ခုကိုသင်ကြားနေပါသည်။ သင်ကြားရေးဌာန (၁၆)ခုမှာ-
ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်များအနေနှင့် (၁) မြန်မာစာဌာန
(၂) အင်္ဂလိပ်စာဌာန
(၃) ပထဝီဝင်ဌာန
(၄) သမိုင်းဌာန၊
(၅) ဒဿနိကဗေဒဌာန
(၆) စိတ်ပညာဌာန
(၇) အရှေ့တိုင်းပညာဌာန
(၈) ဥပဒေပညာဌာန
(၉) စီးပွားရေပညာဌာန တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
သိပ္ပံဘာသာရပ်များအနေနှင့် (၁) ဓာတုဗေဒဌာန
(၂) ရူပဗေဒဌာန
(၃) သင်္ချာဌာန
(၄) ရုက္ခဗေဒဌာန
(၅) သတ္တဗေဒဌာန
(၆) ဘူမိဗေဒဌာန
(၇) အဏ္ဏဝါသိပ္ပံဌာနတို့ဖြစ်ကြသည်။
အထူးပြုဘာသာရပ် (၁၉)ခုမှာ (၁) မြန်မာစာ၊ (၂) အင်္ဂလိပ်စာ၊ (၃) ပထဝီဝင်၊ (၄) သမိုင်း၊ (၅) ဒဿနိကဗေဒ၊ (၆) စိတ်ပညာ၊ (၇) ဥပဒေပညာ၊ (၈) အရှေ့တိုင်းပညာ၊ (၉) ဓာတုဗေဒ၊ (၁၀) ရူပဗေဒ၊ (၁၁) သင်္ချာ၊ (၁၂) သတ္တဗေဒ၊ (၁၃) ရုက္ခဗေဒ၊ (၁၄) ဘူမိဗေဒ၊ (၁၅) အဏ္ဏဝါသိပ္ပံ၊ (၁၈) ဇီဝဗေဒ၊ (၁၉) အဏုဇီဝဗေဒ တို့ဖြစ်ပါသည်။
ပုသိမ်တက္ကသိုလ်တွင် နေ့သင်တန်း (Day) အတွက် ဘွဲ့ကြိုတန်းများတွင် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (B.A)၊ သိပ္ပံဘွဲ့ (BSc)၊ ဘွဲ့လွန်တန်းများ တွင် ဂုဏ်ထူးတန်း၊ မဟာအရည်အချင်းစစ်တန်း၊ မဟာဘွဲ့တန်း၊ မဟာသုတေသနတန်း၊ ပါရဂူတန်း များကိုတက်ရောက်သင်ကြား နိုင်ပါသည်။ ပုသိမ်တက္ကသိုလ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိပြီးနောက်ပိုင်းစတင်၍ ပုသိမ်တက္ကသိုလ်တွင် ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော ဘွဲှ့ရပညာတက် များသည် ၂၀၁၂-၂၁၀၃ ပညာသင်နှစ်အထိ ရိုးရိုးဘွဲ့ရ (၁၂၇၀၅)ဦး၊ ဂုဏ်ထူးဘွဲှ့ရ (၁၉၉၀)ဦး၊ မဟာဒဿနဘွဲ့ရ (၂)ဦး၊ မဟာဘွဲ့ရ (၂၀၆၀)ဦး၊ မဟာသုတေသနဘွဲ့ရ(၂၉၆)ဦးတို့အား သက်ဆိုင်ရာဘွဲ့များကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ပုသိမ်တက္ကသိုလ်တွင်ပေးအပ်ချီးမြှင့်သောဘွဲ့အမျိုးအစာများ (၉)မျိုးရှိပါသည်။
(၁) ဝိဇ္ဇာဘွဲ့
(၂) သိပ္ပံဘွဲ့
(၃) ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (ဂုဏ်ထူးဘွဲ့)
(၄) သိပ္ပံဘွဲ့ (ဂုဏ်ထူးဘွဲ့)
(၅) ဥပဒေဘွဲ့
(၆) မဟာဥပဒေဘွဲ့
(၇) မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့
(၈) မဟာသိပ္ပံဘွဲ့
(၉) မဟာသုတေသနဘွဲ့များကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်လျှက်ရှိပါသည်။
ပုသိမ်တက္ကသိုလ်တွင် နေ့သင်တန်း (Day)တွင် ဘွဲ့ကြိုတန်း စုစုပေါင်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၄၃၃၁)ဦး၊ ဘွဲ့လွန်တန်းတွင် စုစုပေါင်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၃၄၆)ဦး တို့တက်ရောက် သင်ကြားနေပါသည်။ အဝေးသင်တွင် ဘွဲ့ကြိုတန်း စုစုပေါင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၁၆၃၃၃)ဦး တက်ရောက်သင်ကြားနေပါသည်။
ပုသိမ်တက္ကသိုလ်ကို ပုသိမ်မြို့နယ်၊ ကန်ကြီးထောင့်၊ ကျောင်းကုန်း၊ ငပုတော၊ သာပေါင်း၊ မြောင်းမြ၊ အိမ်မဲ၊ ဝါးခယ်မ၊ မော်လမြိုင်ကျွန်း၊ လပွတ္တာ မြို့နယ်များမှ အများဆုံးတက်ရောက်ကြသည်။ ဟင်္သာတတက္ကသိုလ်ကို ဟင်္သာတ၊ ကြံခင်း၊ မြန်အောင်၊ လေးမျက်နှာ၊ အင်္ဂပူ၊ ဇလွန်၊ ရေကြည်၊ ကျုံပျော် မြို့နယ်တို့တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ မအူပင်တက္ကသိုလ်ကို မအူပင်၊ ညောင်တုန်း၊ ပန်းတနော်၊ ဓနုဖြူ၊ ကျိုက်လတ်၊ ဒေးဒရဲ၊ ဖျာပုံ၊ ဘိုကလေး မြို့နယ်တို့တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
ပုသိမ်တက္ကသိုလ်တွင် ကျောင်းသား၊သူများအား ကျောင်းစာများအပြင် အားကစာပင်မကော်မတီနှင့် ဆပ်ကော်မတီများ ဖွဲကစည်းပြီး အားကစားပြက္ခဒိန်အစီအစဉ်များအရ ဌာနကိုယ်စားပြု အားကစားပြိုင်ပွဲများ၊ ကျောင်းကိုယ်စားပြု အားကစားပွဲများ၊ တိုင်းကိုယ်စားပြု အားကစားပွဲများကို ဆောက်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ပုသိမ်တက္ကသိုလ်တွင် အနုပညာအသင်းကို ဖွဲ့စည်းပေးထားပြီး နှစ်စဉ်အနုပညာစင်တင်ပွဲများကို ကျင်းပစေခဲ့ပါသည်။ အဆို၊ အက၊ အရေး၊ အတီးပြိုင်ပွဲများတွင်လည်း ကျောင်းကိုယ်စားပြုအနေနှင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်စေခဲ့ပါသည်။ ထိုပြင် အခါ အားလျှော်စွာ ကျင်းပပေးသည် စာပေပြိုင်ပွဲများ၊ အနုပညာပြိုင်ပွဲများကို ထူးချွန်ကျောင်းသား၊သူများအား စေလွှတ်၍ ဝင်ရောက် စေခဲ့ပါသည်။
ပုသိမ်တက္ကသိုလ် ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး တက္ကသိုလ်ဓမ္မာရုံး၌ ဝါးတွင်ကာလတွင် ဌာနအလိုက် ပရိတ်ရွတ်ပူဇော်ကြပါသည်။ တက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်းကိုလည်း နှစ်စဉ်ထုတ်ဝေပြီး စာပေမွေ့လျော်သူများ လက်ရည်သွေးရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။ တက္ကသိုလ်ရဲ့ ပင်မအသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ တက္ကသိုလ်စာကြည်တိုက်မှာ လိုအပ်သော စာအုပ်စာပေများ၊ သုတ၊ ရသ စာပေများကိုလည်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လာရောက်ဖတ်ရူခြင်း၊ ဌားယူခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ပုသိမ်တက္ကသိုလ်တွင် တက္ကသိုလ်ဆေးခန်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး ကျန်မားရေးဆောက်ရွက်မှုများကို နံနက်(၁၀း၀၀) နာရီမှ မွန်းလွဲ(၂း၀၀)နာရီထိ ဆေးခန်းဖွင့်ဆောက်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် အားကစားပြိုင်ပွဲများ၊ စာမေးပွဲမျာ ကျင်းပချိန် များတွင်လည် အချိန်ပြည့်ဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိပါသည်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ တက္ကသိုလ်စာတိုက်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ထားရှိပြီး ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ပုသိမ်တက္ကသိုလ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောက်ရွက်နေသော နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်မှာ NITE (National Institute of Technology and Evaluation) Japan ဖြစ်ပါသည်။
ပုသိမ်တက္ကသိုလ်တွင် ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်၊ ပုသိမ်ဌာနခွဲ (အဝေးသင်) ကျောင်းသား၊ သူများ တက်ရောက် နိုင်သော အထူးပြုဘာသာရပ်များသည် (၁) မြန်မာစာ၊ (၂) အင်္ဂလိပ်စာ၊ (၃) ပထဝီဝင်၊ (၄) သမိုင်း၊ (၅) ဥပဒေပညာ၊ (၆) စိတ်ပညာ၊ (၇) ဒဿနိကဗေဒ၊ (၈) အရှေ့တိုင်းပညာ၊ (၉) ဓာတုဗေဒ၊ (၁၀)ရူပဗေဒ၊ (၁၁) သင်္ချာ၊ (၁၂) သတ္တဗေဒ၊ (၁၃) ရုက္ခဗေဒ၊ (၁၄) စီပွားရေးပညာ၊ (၁၅) အိမ်းတွင်းစီးပွား၊ (၁၆) စီးပွားစီမံ (၁၇) ရသစာပေ၊ (၁၈) မြန်မာမူ တို့ကိုတက်ရောက် နိုင်ပါသည်။ အဝေးသင်ဘွဲ့များကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းဌာနမှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်လျှက်ရှိသည်။